Algemene bedrijfsvoorwaarden

Latupo GmbH

Managing Directors: Britta Hugenroth, André Zuppa

BTW-nummer: DE283693841

Zetel: Hamburg, arrondissementsrechtbank Hamburg HRB 123527

Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. De wet inzake alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken vereist echter dat wij u nog steeds verwijzen naar een consumentenarbitragecommissie die voor u verantwoordelijk is:

Algemene consumentenarbitragecommissie van het Centrum voor Arbitrage e. V. Stra��burger 8, 77694 Kehl

Volgens VERORDENING (EU) nr. 524/2013 is hier de link naar het online platform voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Algemene voorwaarden voor deze aanbieding

�� 1 Algemeen

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en andere diensten van Latupo GmbH, Stahltwiete 21, 22761 Hamburg, (hierna: “verkoper”), met betrekking tot de onlineshop sportplus.de en alle subdomeinen die tot het domein behoren. Afwijkende klantvoorschriften zijn niet van toepassing, tenzij verkoper dit schriftelijk heeft bevestigd. Individuele afspraken tussen verkoper en klant hebben altijd voorrang.

(2) De zakelijke relaties tussen de verkoper en de klanten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De geldigheid van het VN-aankooprecht is uitgesloten.

(3) De contracttaal is Duits.

(4) De bevoegde rechtbank is Hamburg als de klant een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal fonds van publiek recht is. Hetzelfde geldt als een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is.

(5) Wij leveren binnen Duitsland en Oostenrijk.

(6)��Onze ��producten��zijn ontworpen voor privégebruik en zijn niet geschikt voor medische, therapeutische of commerciële doeleinden.

�� 2 Inhoud van het contract en totstandkoming van het contract

(1) De verkoper biedt klanten goederen uit de sport-, fitness- en vrijetijdssector aan in de onlineshop sportplus.de.

(2) Bij het winkelen in de onlineshop komt een koopovereenkomst tot stand wanneer de verkoper de bestelling van de klant accepteert. Prijsaanduidingen in de onlineshop vormen geen aanbod in juridische zin. De ontvangst en aanvaarding van de bestelling worden aan de klant per e-mail bevestigd.��

(3) Wij bewaren onze contractteksten. Deze zijn niet toegankelijk voor de klant. Wij raden daarom aan dat alle klanten de contracttekst/aanbieding, inclusief onze algemene voorwaarden, uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract afdrukken.

(4) Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de ingevoerde gegevens in principe te allen tijde tot het sluiten van de bindende overeenkomst opnieuw kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd. U kunt uw invoer corrigeren door op de "terug"-knop te drukken of door het laatst geopende venster te sluiten (door op het ���X-symbool ��� te drukken)

�� 3 prijzen, verzendkosten, omzetbelasting en betaling

(1) Bij aankoop via de onlineshop geldt de prijs waartegen de koopovereenkomst is gesloten (zie �� 2 paragraaf 2). Anders gelden de overeengekomen prijzen. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting, die afzonderlijk op de factuur aan de klant wordt vermeld.

(2) De prijzen zijn inclusief verzend- en verpakkingskosten.

(3)��Kortingscodes en vouchers kunnen niet worden gecombineerd. Er kan slechts één code of voucher per bestelling worden gebruikt.

(4) Levering aan klanten door de verkoper gebeurt op verzoek van de klant met behulp van de volgende betaalmethoden:

 • PayPal
 • Kredietkaart
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Shopify Betalen
 • Factuur met Klarna
 • Meteen met Klarna
 • ideaal
 • EPS
 • Bancontact
 • Amazon Betalen

(5) In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveav��gen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

Factuur: De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf verzending of, voor andere diensten, vanaf de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland , Oostenrijk .
Direct: Na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag direct van uw rekening afgeschreven.

Voor het gebruik van de factuurbetaalmethode is een positieve kredietcontrole vereist. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna.

(6) Indien een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen schadevergoeding eisen en/of zich uit het contract terugtrekken.

(7) De verkoper overhandigt de klant altijd een factuur, die hem bij levering van de goederen in tekstvorm per e-mail wordt toegezonden.

�� 3 Levering en risico-overgang

(1) Tenzij contractueel anders overeengekomen, worden de bestelde goederen geleverd op het door de klant opgegeven adres.

(2) De beschikbaarheid van de afzonderlijke goederen wordt vermeld in de artikelbeschrijvingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verzendt de verkoper de goederen op voorraad binnen 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via PayPal begint de leveringstermijn op de dag nadat de betaalopdracht is afgegeven aan de overdragende kredietinstelling. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of een door de staat op de plaats van levering erkende feestdag valt, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag. Als de goederen bij verkoop via de onlineshop als niet op voorraad worden gemarkeerd, zal de verkoper zich inspannen om zo snel mogelijk te leveren. Door de verkoper verstrekte informatie over de leveringstermijn is niet bindend, tenzij in uitzonderlijke gevallen de leveringsdatum door de verkoper bindend is beloofd.

(3) De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​deellevering uit te voeren, indien dit voordelig blijkt voor een snelle verwerking en de deellevering voor de klant niet uitzonderlijk onredelijk is. Extra kosten voortvloeiende uit deelleveringen worden niet aan de klant in rekening gebracht.

(4) De verkoper behoudt zich het recht voor om zich van de verplichting tot nakoming van de overeenkomst te ontheffen, als de goederen op de dag van levering door een leverancier moeten worden geleverd en de levering geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. Dit voorbehoud voor zelflevering geldt alleen als de verkoper niet verantwoordelijk is voor het uitblijven van de levering. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan prestatie, zolang er tijdig een zogenaamde congruente hedging-transactie met de leverancier is afgesloten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. Indien de goederen niet worden geleverd, zal de verkoper de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds betaalde aankoopprijs en verzendkosten terugbetalen. Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen gaat bij overdracht over op de klant. Als de klant een ondernemer is, ontstaat bij de aankoop per postorder het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de goederen, evenals het risico van vertraging, al wanneer de goederen worden afgeleverd bij de expediteur, de vrachtvervoerder of anderszins. de verzending door een specifieke persoon.

�� 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen uit de overeenkomst zijn voldaan; in het geval dat de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een speciaal fonds van publiek recht of een ondernemer is in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, geldt dit ook buiten de lopende zakenrelatie tot aan de afwikkeling van alle vorderingen op waarop de verkoper recht heeft in verband met de overeenkomst.

�� 5 Aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken

(1) Bij gebreken heeft de klant recht op de wettelijke garantierechten volgens de volgende bepalingen. Indien alleen handelaars bij het contract betrokken zijn, is ook ���� 377 ev van toepassing.

(2) Schade veroorzaakt door oneigenlijk handelen van de klant bij het opstellen, aansluiten, bedienen of opslaan van de goederen vormt geen garantieclaim jegens de verkoper. Informatie over een correcte omgang vindt de klant in de beschrijvingen van de fabrikant.

(3) De klant moet gebreken binnen een garantietermijn van twee jaar voor nieuwe artikelen of één jaar voor gebruikte artikelen aan de verkoper melden. Indien de klant ondernemer is, bedraagt ​​de garantietermijn voor nieuwe artikelen één jaar. Voor gebruikte artikelen is de garantie jegens ondernemers uitgesloten. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de verkoper op frauduleuze wijze een gebrek heeft verborgen of een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de goederen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens niet voor schadeclaims van de klant die gericht zijn op vergoeding van lichamelijke of gezondheidsschade als gevolg van een gebrek waarvoor de verkoper verantwoordelijk is of die het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van de verkoper. of zijn plaatsvervangende agenten. Bovenstaande afkortingen zijn niet van toepassing op gebreken aan een gebouw of een zaak die overeenkomstig het normale gebruik voor een gebouw werd gebruikt en het gebrek ervan veroorzaakte. Bovenstaande afkortingen zijn eveneens niet van toepassing indien de verkoper op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de goederen, en niet voor de schadevergoedingsclaims van de klant die gericht zijn op vergoeding van lichamelijke of gezondheidsschade als gevolg van een gebrek waarvoor de verkoper verantwoordelijk is of die het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van de verkoper of zijn plaatsvervangende agenten.

(4) Indien er sprake is van gebreken en deze tijdig zijn gemeld, heeft de verkoper recht op nakoming. Indien de latere nakoming mislukt, heeft de klant het recht om in overleg de koopprijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

�� 6 informatieverplichtingen bij transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke schade aan de verpakking of de inhoud, moet de klant hierover onmiddellijk klagen bij de expediteur/vrachtdienst, onverminderd zijn garantierechten (�� 6), en onmiddellijk per e-mail of door op een andere manier contact op te nemen met de verkoper. (fax/post) zodat zij eventuele rechten jegens de expediteur/vrachtdienst kan beschermen.

����7 Disclaimer

(1) Naast de aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken is de verkoper onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust. Het is ook aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen (verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt) en voor de schending van kardinale verplichtingen (verplichtingen waarvan de nakoming de goede nakoming van de contractuele verplichtingen in gevaar zou brengen). (de uitvoering van het contract is in de eerste plaats mogelijk en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt), maar alleen voor de voorzienbare, contracttypische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor een nalatige schending van andere verplichtingen dan hierboven vermeld.

(2) De beperkingen van de aansprakelijkheid in de voorgaande paragraaf zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na het aannemen van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor frauduleuze verhullingsgebreken. De aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

(3) Indien de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

����8 Gegevensbescherming

(1) De klant is zich ervan bewust dat de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling door de verkoper op gegevensdragers worden opgeslagen en heeft de gegevensbeschermingsinformatie [volgend �� 9] over de gegevensverwerking gelezen die tijdens het bestelproces is genoteerd. Het verstrekken van aanvullende gegevens die als optioneel zijn gemarkeerd, helpt ons de verwerking van uw bestelling te verbeteren. Deze gegevens worden uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming verstrekt. De opgeslagen persoonsgegevens worden door de verkoper uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de klant vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

(2) De klant heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In dit geval is de verkoper verplicht om de persoonlijke gegevens van de klant te verwijderen. We verwijderen de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn in het kader van bestelprocessen nadat opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

����9 Instructies over het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand:

�� 9.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Latupo GmbH, Stahltwiete 21, 22761 Hamburg, tel. 040 4328243910, fax: 040 4328243918, e-mail: service@sportplus.org ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook downloaden, invullen en indienen op onze website sportplus.de. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van ontvangst van een dergelijke herroeping. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

�� 9.2 Gevolgen van herroeping

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van een andere leveringsmethode dan die van het kiezen van de goedkoopste standaardlevering die ons wordt aangeboden), om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, naar ons opsturen:

Tronex-service
Latupo keert terug
Op de dijk 1C
D-48455 Bad Bentheim


terugsturen of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Voorbeeldformulier voor herroeping:

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


Bij:
Latupo GmbH
Stahltwiete 21
22761 Hamburg

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*):
Besteld op (*)/ontvangen op (*):
Naam consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving):
Datum:
____________ (*) ​​Doorhalen wat niet van toepassing is.
[Einde van de herroeping]

(1) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens klantspecificaties zijn vervaardigd of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of op de levering van audio- of video-opnamen of software, op voorwaarde dat de geleverde gegevensdragers zijn door u ontzegeld.

(2) Vermijd schade en vervuiling. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade, om schadeclaims wegens schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking te voorkomen.

����10 Vrijwillig��retourbeleid tot 30 dagen na ontvangst van de goederen

10.1 Wij verlenen u een vrijwillig recht op retour binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, onverminderd uw wettelijke herroepingsrecht. Met dit retourrecht kunt u het contract zelfs na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie het herroepingsbeleid hierboven) herroepen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren (de termijn begint op de dag na ontvangst van de goederen). terug naar ons.

10.2 Als u SportPlus-artikelen wilt retourneren, neem dan contact op met onze klantenservice op +49 40 432 824 39 109 of service-shop@sportplus.de . Zij regelen de retourzending voor u en halen de goederen op bij u op locatie.

10.3 De retourgegevens vindt u in de annuleringsvoorwaarden, die wij u als PDF-bijlage bij de orderbevestiging sturen.

10.4 Retourneer artikelen uitsluitend in de originele verpakking. Als u gebruik wilt maken van uw recht op retour, dient u voor vervanging van de verloren originele verpakking te zorgen.

10.5 Tijdige verzending is voldoende om aan de deadline te voldoen. Voorwaarde voor het uitoefenen van het vrijwillige retourrecht is echter dat u de goederen – voor zover mogelijk – maximaal kortstondig, zoals in een winkel, heeft getest en de goederen compleet, in de originele staat, onbeschadigd en zonder beschadigingen heeft. in de originele verkoopverpakking samen met eventuele instructies en – indien aanwezig – met een onbeschadigde verzegeling. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, kan de retourzending van de goederen worden geweigerd. Als alternatief kan, net als bij het wettelijke herroepingsrecht, ook in het geval van het vrijwillige herroepingsrecht van 30 dagen compensatie worden geëist voor het eventuele waardeverlies, op voorwaarde dat het waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen Testen is niet nodig om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te testen.

10.6 Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn uitsluitend de daar genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Het vrijwillige retourrecht beperkt uw wettelijke garantierechten niet. Het vrijwillige retourrecht is niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

�� 11 retourkosten bij uitoefening van het herroepingsrecht of vrijwillig recht van retour

Als u gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht (zie annuleringsvoorwaarden), moet u de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Anders is het retourneren voor u gratis.

�� 12 transportschade

(1) Als goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, klaag dan onmiddellijk over dergelijke fouten bij de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op:

Latupo GmbH,��

Stahltwiete 21
22761 Hamburg
Tel. 040 4328243910
Fax: 040 4328243918
E-mail: service@sportplus.org

(2) Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vrachtvervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen geldend maken.

�� 13 Informatie over de opslag en toegankelijkheid van contractteksten na het sluiten van het contract:

Wij bewaren onze contractteksten. De contractteksten die wij opslaan zijn niet toegankelijk voor de klant.

�� 14 Batterijvoorschriften:

Sommige van onze producten worden geleverd met batterijen. In verband met de verkoop van deze batterijen zijn wij als dealers in overeenstemming met de batterijverordening verplicht om onze klanten op het volgende te wijzen: Gooi gebruikte batterijen weg zoals vereist door de wet (verwijdering bij het huishoudelijk afval wordt uitdrukkelijk vermeld in de batterijrichtlijn). (normaliter verboden) bij een gemeentelijk inzamelpunt, of lever ze gratis in bij uw plaatselijke winkel. Van ons ontvangen batterijen kunnen na gebruik gratis worden teruggestuurd naar het adres dat hierboven in de wettelijke kennisgeving is vermeld, of per post, voldoende gefrankeerd, naar ons worden teruggestuurd. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak.