Herroepingsrecht

Instructies over het herroepingsrecht bij overeenkomsten voor verkoop op afstand

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Latupo GmbH
Servicecenter
Stahltwiete 21
22761 Hamburg

Tel. 040 4328243910
Fax: 040 4328243918
E-mail: mail@latupo.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen, informeer . U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN INTREKKING

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode heeft gekozen dan die door ons wordt aangeboden, en de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier:

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan:
Latupo GmbH
Stahltwiete 21
22761 Hamburg

Fax: 040 4328243918
E-mail: mail@latupo.com

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*):
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier ):
Datum: ___________ (*)
Doorhalen wat niet van toepassing is.

[Einde annuleringsbeleid]

Informatie over de opslag en toegankelijkheid van contractteksten na het sluiten van het contract:

Wij bewaren onze contractteksten. De contractteksten die wij opslaan zijn niet toegankelijk voor de klant.

Online platform voor geschillenbeslechting:

Volgens VERORDENING (EU) nr. 524/2013 is hier de link naar het online platform voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres: mail@latupo.com